POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL preocupámonos pola privacidade e a transparencia.

A continuación, indicámoslle en detalle os tratamentos de datos persoais que realizamos, así como toda a información relativa aos mesmos.

Tratamento de datos de participantes

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL
Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación
Lexitimación: Execución dun contrato.

Interese lexítimo do Responsable.

Consentimento da persoa interesada.

Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras; Terceiros  nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei..
Están previstas transferencias a terceiros países.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).
Procedencia: A propia persoa interesada
Información adicional: Pode consultar información adicional e detallada sobor Protección de Datos aquí: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org

 

Información completa sobor Protección de Datos

 1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL

G15925209

AULA AMBIENTAL AMABUL – 15885 – VEDRA – A CORUÑA

620424090

amabul@amabul.org

 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión administrativa dos datos para a prestación de servizos solicitados, así como envío de información sobor ditos servizos. No caso de que non facilite os seus datos persoais, non poderemos cumprir coas finalidades descritas.

Non se van a tomar decisións automatizadas en base aos datos proporcionados.

 1. ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos conservaranse mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión, e no seu caso, durante os años necesarios para cumprir coas obrigas legais.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Xestión contable e administrativa . (RGPD art. 6.1.b).
 • Interese lexítimo do Responsable: Envío de comunicacións asimiladas a comerciais incluso por vía electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2).
 • Consentimento da persoa interesada: Consentimento asociado á prestación dos servizos e cumprimento de obrigas (RGPD art. 6)
 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos comunicaranse aos seguintes destinatarios:

 • Entidades financeiras, coa finalidade de xirar os recibos correspondentes (requisito contractual).
 • Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei, coa finalidade de cumprimento doutras obrigas legais (requisito legal)
 1. Transferencias de datos a terceiros países

Están previstas as seguintes transferencias de datos a terceiros países:

 • Google Drive, coa finalidade de Almacenamento na nube. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Pode consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Whatsapp Ireland (Facebook), coa finalidade de Servicio de mensaxaría instantánea Whatsapp. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Normas corporativas vinculantes dentro dun grupo empresarial. Pode consultar información adicional en: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es#privacy-policy-contact-information.
 1. ¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobor si na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL estamos tratando, ou non, datos persoais que lle concirnen.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins cos que foron recollidos. Igualmente ten dereito á potabilidade dos seus datos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose a amabul@amabul.org o AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).

Cando se realice o envío de comunicacións asimiladas a comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, a persoa interesada poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

O consentimento outorgado é para todas as finalidades indicadas cuxa base legal é o consentimento da persoa interesada. Ten dereito a retirar dito consentimento en calquera momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no concerninte á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivera satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

 1. ¿Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL proceden de: A propia persoa interesada.

Tratamento dos datos de persoas asociadas

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).
Información básica sobor Protección de datos
Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL
Finalidade: Xestión administrativa dos datos das persoas asociadas
Lexitimación: Execución dun contrato.

Interese lexítimo do Responsable.

Consentimento da persoa interesada.

Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras; Terceiros  nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei..
Están previstas transferencias a terceiros países.
Dereitos:
Procedencia: A propia persoa interesada
Información adicional: Pode consultar información adicional e detallada sobor Protección de Datos aquí: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org

 

Información completa sobor Protección de Datos

 1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL

G15925209

AULA AMBIENTAL AMABUL – 15885 – VEDRA – A CORUÑA

620424090

amabul@amabul.org

 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión administrativa dos datos para asociarse, así como enviar información sobor as actividades organizadas pola entidade. No caso de que non facilite os seus datos persoais, non poderemos cumprir coas finalidades descritas.

Non se van a tomar decisións automatizadas en base aos datos proporcionados.

 1. ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos conservaranse mentres a persoa interesada non solicite a súa supresión, e no seu caso, durante os años necesarios para cumprir coas obrigas legais.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Xestión contable e administrativa . (RGPD art. 6.1.b).
 • Interese lexítimo do Responsable: Envío de comunicacións asimiladas a comerciais incluso por vía electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2).
 • Consentimento da persoa interesada: Consentimento asociado á prestación dos servizos e cumprimento de obrigas (RGPD art. 6)
 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos comunicaranse aos seguintes destinatarios:

 • Entidades financeiras, coa finalidade de xirar os recibos correspondentes (requisito contractual).
 • Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei, coa finalidade de cumprimento doutras obrigas legais (requisito legal)
 1. Transferencias de datos a terceiros países

Están previstas as seguintes transferencias de datos a terceiros países:

 • Facebook Ireland Lmt. (Facebook e Instagram), coa finalidade de Publicidade en redes sociais. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Pode consultar información adicional en: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.
 • Google Drive, coa finalidade de Almacenamento na nube. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Pode consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Whatsapp Ireland (Facebook), coa finalidade de Servicio de mensaxaría instantánea Whatsapp. A garantía para esta transferencia estableceuse a través de: Normas corporativas vinculantes dentro dun grupo empresarial. Pode consultar información adicional en: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es#privacy-policy-contact-information.
 1. ¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobor si na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL estamos tratando, ou non, datos persoais que lle concirnen.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins cos que foron recollidos. Igualmente ten dereito á potabilidade dos seus datos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose a amabul@amabul.org o AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).

Cando se realice o envío de comunicacións asimiladas a comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, a persoa interesada poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

O consentimento outorgado é para todas as finalidades indicadas cuxa base legal é o consentimento da persoa interesada. Ten dereito a retirar dito consentimento en calquera momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no concerninte á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivera satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

 1. ¿Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL proceden de: A propia persoa interesada.

 

Tratamento dos datos do persoal

Información básica sobor Protección de datos
Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL
Finalidade: Xestionar a relación laboral
Lexitimación: Execución dun contrato.

Cumprimento dunha obriga legal.

Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Administración Tributaria, Seguridade Social e Mutua; Bancos e entidades financeiras; Fundación estatal para a formación no emprego (Fundae); Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei..
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).
Procedencia: A propia persoa interesada

 

Información completa sobor Protección de Datos

 1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL

G15925209

AULA AMBIENTAL AMABUL – 15885 – VEDRA – A CORUÑA

620424090

amabul@amabul.org

 1. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a xestión de persoal; formación; prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde; elaboración de nóminas, seguros sociais e cotizacións; rexistro de xornada; accidentes laborais, no seu caso. No caso de que non facilite os seus datos persoais, non poderemos cumprir coas finalidades descritas.

Non se van a tomar decisións automatizadas en base aos datos proporcionados.

 1. ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Mentres se manteña a relación laboral coa entidade e durante os años necesarios para cumprir coas obrigas legais.

 1. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Indicámoslle a base legal para o tratamento dos seus datos:

 • Execución dun contrato: Xestión de persoal, formación e capacitación. (RGPD art.6.1.b).
 • Cumprimento dunha obriga legal: Prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde; elaboración de nóminas, seguros sociais e cotizacións; rexistro de xornada; xestión de accidentes laborais, no seu caso. (Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais; Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores; Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social; Real Decreto-lei 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo; RGPD arts. 6.1.c e 9.2.b).
 1. ¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos comunicaranse aos seguintes destinatarios:

 • Administración Tributaria, Seguridade Social e Mutua, coa finalidade de presentar os impostos e as obrigas relativas a seguros socias (requisito legal).
 • Bancos e entidades financeiras, coa finalidade de realizar o pagamento das nóminas (requisito contractual).
 • Fundación estatal para a formación no emprego (Fundae), coa finalidade de realizar a xestión da bonificación á formación de persoas empregadas (requisito contractual).
 • Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo Lei, coa finalidade de cumprimento doutras obrigas legais (requisito legal)
 1. Transferencias de datos a terceiros países

Non están previstas transferencias de datos a terceiros países.

 1. ¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobor si na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL estamos tratando, ou non, datos persoais que lle concirnen.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins cos que foron recollidos. Igualmente ten dereito á potabilidade dos seus datos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar materialmente os seus dereitos da seguinte forma: dirixíndose a amabul@amabul.org o AULA AMBIENTAL AMABUL –  C.P. 15.885 – VEDRA (A CORUÑA).

Cando se realice o envío de comunicacións asimiladas a comerciais utilizando como base xurídica o interese lexítimo do responsable, a persoa interesada poderá oporse ao tratamento dos seus datos con ese fin.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En caso de que sinta vulnerados os seus dereitos no concerninte á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivera satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.aepd.es.

 1. ¿Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos na ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL proceden de: A propia persoa interesada.